CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


28 iunie 2016

 

 

 

PRECIZĂRI

 

privind avizul Consiliului Superior al Magistraturii referitor la proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în  cursul procesului penal

 

 

 

                  Având în vedere interesul manifestat de  mass media  în legătură cu unele aspecte ale avizului acordat de către Plenul Consiliul Superior al Magistraturii în şedinţa de azi, 28 iunie 2016, asupra proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, pentru o informare corectă a celor interesaţi, Biroul de Informare Publică şi Relaţia cu Mass Media este abilitat să facă următoarele precizări:

 

                  La data de 22 iunie 2016, Ministerul Justiției a transmis Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în vederea avizării acestuia conform dispoziţiilor art.38 alin.(4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

                

                 În şedinţa de azi, 28 iunie 2016, Plenul Consiliului a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă menţionat, cu propunerea ca soluția acordării unui beneficiu de 20 de zile considerate ca executate să fie avută în vedere pentru fiecare lucrare științifică elaborată sau invenție brevetată, fără însă a depăşi limita care rezultă din aplicarea art. 96 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 254/2013 (“Art. 96 - Partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate şi/sau a instruirii şcolare şi formării profesionale (1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, se calculează după cum urmează:  a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă;”).

 

      În susţinerea soluţiei propuse, Plenul CSM a apreciat că acordarea a 20 de zile considerate ca executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite, indiferent de numărul lucrărilor științifice sau a invențiilor realizate, poate conduce la situația în care acest beneficiu devine nesemnificativ, în raport de valoarea științifică pe care o pot avea unele lucrări elaborate sau invenții brevetate, semnalând şi o posibilă contradicţie  între o astfel de prevedere restrictivă şi art. 961 alin. (7) din proiectul de act normativ, care prevede posibilitatea elaborării de lucrări științifice sau invenții în mod succesiv.

    De asemenea, Plenul CSM  a avut în vedere că o abordare restrictivă în ceea ce privește acordarea zilelor considerate ca executate pentru elaborarea mai multor lucrări sau invenții brevetate nu se impune, în condițiile în care, spre deosebire de reglementarea actuală, proiectul de act normativ instituie mecanisme clare și eficiente de verificare și stabilire a caracterului științific a lucrărilor elaborate de persoanele private de libertate, mecanisme ce vor fi dezvoltate și la nivelul reglementării secundare, conform  prevederilor art. II alin. (2) din proiectul de ordonanță de urgență.

 

                O altă propunere formulată de CSM asupra textului ordonanţei de urgenţă în cauză vizează prevederea, în mod expres, că beneficiul liberării condiționate, în cazul lucrărilor științifice sau invențiilor brevetate multiple, nu se poate acorda decât după executarea efectivă a unei părți din  pedeapsă, similar dispozițiilor art. 100 alin. (3) și (4) teza finală din Codul penal (“Art. 100 - Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii (3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.”).

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media