ATENTIE!! Acest site reprezintă forma veche a paginii oficiale a Consiliului Superior al Magistraturii.
Pentru a accesa noul site al consiliului, accesati https://www.csm1909.ro
 Contact  Harta site English     


Cauta:

Accesari:
   126.215.048   
Cititori:
   7.678.552   
Scoala Nationala de Grefieri > Prezentare
 1 
Cauta in sectiune:
Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director al Şcolii Naţionale de Grefieri, vacantă începând cu data de 2 iulie 2012, pentru un mandat de 3 ani (data publicării: 18 mai 2012, ora 10)
     patrat.gif  DescarcaDescarca

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii (data publicării : 31 mai 2011)
     patrat.gif  Anunţ

Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea iniţială (data publicării: 9 februarie 2010)
     patrat.gif  Anunţ

Anunţ privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiei de director al Şcolii Naţionale de Grefieri, vacantă începând cu data de 2 iulie 2009, pentru un mandat de 3 ani (data publicării: 11 mai 2009)
     patrat.gif  Anunţ

Programul de formare continuă a grefierilor din cadrul instanţelor şi a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2009 (data publicării : 12 ianuarie 2009)
     patrat.gif  Hotărârea Plenului CSM nr. 1365/11 decembrie 2008 prin care a fost aprobat Programul de formare continuă a grefierilor

Anunţ privind vacantarea funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea continuă şi declanşarea procedurii de ocupare a acestei funcţii (data publicării : 22 mai 2008)
     patrat.gif  Afişează anunţul

Prezentarea Şcolii Naţionale de Grefieri

Instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri este organizată şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:

•          Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea  şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
•          Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare
•          Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare
•          Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările ulterioare

Înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr.423/1999 privind Înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, modificată prin H.G.R. nr.985/2000, Şcoala Naţională de Grefieri realizează formarea iniţială a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi formarea continuă a acestora, în condiţiile legii.

Şcoala Naţională de Grefieri este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.

Şcoala Naţională de Grefieri nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor.

Având în vedere contextul creat de necesitatea înfăptuirii reformei justiţiei în România, integrarea în Uniunea Europeană, precum şi tendinţa europeană actuală privind evoluţia profesiei de grefier, activitatea de formare profesională a Şcolii Naţionale de Grefieri este orientată, în general, spre revalorizarea şi restructurarea acestei profesii în vederea preluării unor noi atribuţii de o complexitate sporită din sarcina magistraţilor, şi  eficientizării activităţii instanţelor judecătoreşti si a parchetelor. În special, activitatea de formare a grefierilor este orientată şi dezvoltată pe baze practice, fără a neglija însă aspectele teoretice relevante, astfel concepută încât să îi ajute să se perfecţioneze şi să se adapteze continuu în spiritul dezvoltării justiţiei, şi să contribuie la  înfăptuirea acesteia la standarde cât mai înalte.
 
Ca instituţie de pregătire profesională a grefierilor, Şcoala Naţională de Grefieri utilizează metode şi tehnici pedagogice moderne, la standardele şcolilor de profil din ţările europene, şi îşi adaptează permanent programele de învăţământ în vederea pregătirii grefierilor ca adevăraţi profesionişti ai dreptului. Totodată, Şcoala urmăreşte integrarea adecvată a unor noi discipline în procesul de învăţământ, cum ar fi: dreptul Uniunii Europene, drepturile omului, abilităţi non-juridice, comunicare şi deontologie, cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi penală, managementul timpului, managementul schimbării, managementul documentelor, managementul performanţei judiciare, etc.
 
SNG are următoarea structură ;
a)       organele de conducere ;
b)       departamentul de formare inţială ;
c)        departamentul de formare continuă ;
d)       departamentul de formare a formatorilor ;
e)       departamentul de relaţii internaţionale ;
f)        departamentul economico-financiar şi administrativ.
 
Şcoala este condusă de către consiliul de conducere. Conducerea curentă este asigurată de un director, doi directori adjuncţi şi un director economic.
Consiliul de conducere este format din 9 membri, astfel: un judecător şi un procuror desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii; 2 reprezentanţi aleşi din cadrul personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri; un reprezentant al Direcţiei Resurse Umane şi Organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; directorul Institutului Naţional al Magistraturii; 2 reprezentanţi ai cursanţilor, unul dintre cursanţii cu studii superioare şi unul dintre cursanţii cu studii medii, aleşi pe durata cursurilor; directorul Şcolii Naţionale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere şi prezidează şedinţele acestuia.

Concursul de admitere la SNG

Procesul de selecţie a grefierilor are la bază exclusiv criteriul competenţei profesionale şi al bunei reputaţii, şi se realizează numai prin concurs, cu respectarea principiilor transparenţei, al egalităţii de şanse între candidaţi şi al anonimatului probelor.
Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise la următoarele discipline: procedură civilă, procedură penală şi organizare judiciară.
Pentru mai multe detalii legate de admiterea la SNG, poate fi accesată următoarea adresă: http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=52

Formarea iniţială
 
Programul de formare iniţială a viitorilor grefieri presupune atât o pregătire teoretică, prin asimilarea de către cursanţi a noţiunilor de drept necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor în cadrul sistemului judiciar, cât mai ales una practică. Astfel, având în vedere specificul muncii de grefier, pregătirea cursanţilor în cadrul Şcolii are un puternic caracter practic, orientat spre dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor specifice acestei profesii, apte să ajute viitorul grefier să aplice în activitatea sa profesionala cunoştinţele teoretice, si să-şi însuşească modul de întocmire a actelor de procedură.
Programul de şcolarizare include atât prelegeri şi seminare privind discipline precum procedură civilă, procedură penală, informatică aplicată, drept civil, drept penal, dreptul Uniunii Europene, drepturile omului, dactilografie etc., cât şi perioade de stagiu practic în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor din Bucureşti.
Desfăşurarea activităţii de formare iniţială a viitorilor grefierilor se realizează în mod diferenţiat, respectiv în grupe cu grefieri pentru instanţe şi grefieri pentru parchete.
Şcolii Naţionale de Grefieri îi revine şi atribuţia formării iniţiale a grefierilor arhivari şi a registratorilor recrutaţi de către curţile de apel, prin organizarea unui stagiu de specializare de 2 luni.
Pentru mai multe detalii legate de formarea iniţială, pot fi accesate următoarele adrese:
http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=21
http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=29
 
Formarea continuă
 
Programul de formare continuă este realizat prin intermediul reţelei de formatori  aleşi din rândul magistraţilor, grefierilor si a altor specialişti, şi  cuprinde seminare care vizează actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor juridice şi a aptitudinilor practice relevante pentru profesia de grefier, avându-se în vedere în mod constant modificările legislative şi evoluţia profesiei de grefier.
Seminarele sunt organizate în centrele regionale de perfecţionare profesională de la Bârlad, Sovata, Orşova, Giroc, Vatra Dornei şi Cheia, precum şi la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.
Pentru mai multe detalii legate de formarea continuă, poate fi accesată următoarea adresă: http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=32
 
Formarea formatorilor
 
Pot deveni formatori ai Şcolii Naţionale de Grefieri judecătorii, procurorii sau  grefierii cu studii superioare care îşi desfăşoară activitatea în instanţe judecătoreşti şi parchete, precum şi alţi specialişti în diferite domenii de activitate cu relevanţă pentru formarea personalului auxiliar de specialitate (dactilografie, informatică, arhivare, statistică, comunicare, relaţii publice etc.)
Selecţia formatorilor se realizează printr-o procedură publică şi transparentă, cu aplicarea unor criterii obiective (competenţă, disponibilitate, aptitudini didactice, experienţă şi etică profesională).
Periodic, formatorii Şcolii pot beneficia de formare în domeniul tehnicilor pedagogice şi pregătire de specialitate, care se realizează prin seminare, conferinţe, stagii şi vizite de lucru la instituţii similare din străinătate.
Pentru mai multe detalii legate de programele de formare a formatorilor desfăşurate de SNG, precum şi de modul de selectare a acestora, poate fi accesata următoarea adresă: http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=36
 
Relaţii internaţionale

SNG, prin Departamentul de Relaţii Internaţionale, asigură crearea şi dezvoltarea unor relaţii de cooperare cu organisme sau organizaţii internaţionale, instituţii similare din alte ţări şi reprezentanţe diplomatice din România, precum şi derularea şi implementarea de programe internaţionale cu finanţare externa, în beneficiul formării grefierilor români, care să asigure crearea unei veritabile culturi juridice europene, schimbul de bune practici şi cooperarea judiciară.
Dezvoltarea componentei internaţionale a activităţii SNG se realizează atât prin programe de formare a grefierilor şi formatorilor Şcolii, cât şi prin programe de schimb de experienţă cu alte instituţii europene cu tradiţie în formarea grefierilor, stagii şi vizite de studiu, şi conferinţe internaţionale.
 Pentru mai multe detalii legate de programele internaţionale, poate fi accesată următoarea adresă: http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=11
 
Departamentul economico-financiar şi administrativ
 
În cadrul acestui departament funcţionează compartimentul financiar-contabil, compartimentul de achiziţii, biroul resurse umane, documentare şi perfecţionare profesională, şi compartimentul secretariat, protocol şi administrativ.
Dotări şi facilităţi
Şcoala Naţională de Grefieri are sediul în Bucureşti, iar pentru activitatea de instruire sunt destinate aula, biblioteca, săli de seminar şi laboratoare de informatică. De asemenea, cursanţii Şcolii Naţionale de Grefieri beneficiază de plata unei indemnizaţii lunare, iar la absolvirea Şcolii beneficiază de repartiţii pe posturile vacante de grefier, în ordinea mediilor de absolvire.
Cele mai noi informaţii legate de activitatea SNG pot fi accesate prin intermediul site-ului SNG www.grefieri.ro .

 1 

Agenda Presedintelui
18 - 19 mai 2017
Participarea conducerii CSM la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare (Chişinău)
15 mai 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj
05 mai 2017
Participare la dezbaterea cu tema: "Răspunderea judecătorului - între reglementare şi percepţia publică", Timişoara
03 mai 2017
Întâlnirea membrilor CSM cu delegaţia Comisiei Europene aflată în misiune de
evaluare în cadrul MCV
Arhiva Agendei Presedintelui
Agenda Vicepresedintelui
15 mai 2017
Întâlnirea conducerii CSM cu reprezentanţii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR)
18 - 19 mai 2017
Participarea conducerii CSM la cea de-a patra reuniune a Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare (Chişinău)
10-12 mai 2017
Întâlnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel din perioada 10 - 12 mai
2017 la Pca Constanta.
10 aprilie 2017
Participare la prezentarea şi dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2016 al Scolii Nationale de Grefieri
24 martie 2017
Participare la aniversarea Zilei Politiei Romane.
Arhiva Agendei Vicepresedintelui
Agenda Membrilor CSM
15 mai 2017
Participare la vizita de documentare a unei delegaţii de experţi de la organizaţiile IPRE şi CRJM din Republica Moldova, în domeniul justiţiei şi integrităţii în cadrul proiectului Fundaţiei Konrad Adenauer "Republica Moldova în afara corupţiei - lecţii învăţate din experienţa României", sediul CSM (E. OPRINA)
15 mai 2017
Primirea vizitei unei delegaţii din Republica Moldova, formată din reprezentanţi ai societăţii civile, în cadrul proiectului Fundaţiei Konrad Adenauer "Republica Moldova în afara corupţiei - lecţii învăţate din experienţa României" (C. OLARU)
12 mai 2017
Participare la deschiderea lucrărilor Congresului ordinar al Uniunii Naţionale al Executorilor Judecătoreşti, Bucureşti, sediul U.N.E.J. (E.OPRINA)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj în perioada 11-12 mai 2017 (M. MATEESCU).
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, Cluj-Napoca (A. CHIŞ)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților şi managerilor economici ai curților de apel, organizată în Municipiul Cluj Napoca (G. BALTAG)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a CSM, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel – Constanţa - Mamaia (T. TOADER)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj în perioada 11-12 mai 2017 (M. MATEESCU)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea de lucru comună cu membrii Secţiei pentru procurori a CSM, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel - Constanţa - Mamaia (N. SOLOMON)
11 mai 2017
Participare la evenimentul prilejuit de sărbătorirea Zilei Europei, din data de 11 mai 2017 la Bucureşti.(S. MARCU)
10 mai 2017
Întâlnire de lucru cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa  (F. DEAC)
10 mai 2017
Întalnire de lucru cu colegii procurori din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Constanţa (N. SOLOMON)
11-12 mai 2017
Participare la întâlnirea trimestrială a președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de apel, organizată de Curtea de Apel Cluj, în perioada 11-12 mai 2017 (M. BALAN)
10-12 mai 2017
Întâlnire de lucru comună cu membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel
08-09 mai 2017
Participare la întâlnirea Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles (A. CHIŞ)
 
Arhiva Agendei Membrilor CSM
Fotografii recente
 
Şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ianuarie 2017 (dată publicare: 09 ianuarie 2017)
Arhiva
Aparitii recente (ultimele zile)

                 © 2005 Consiliul Superior al Magistraturii. Toate drepturile rezervate.

eXTReMe Tracker